DRET FISCAL I TRIBUTARI
• Assessorament fiscal, comptable i tributari a societats mercantils i a tot tipus d’empreses i entitats, treballadors autònoms, professionals i particulars.

• Disposem d’un Departament de Comptabilitat que ofereix dits serveis als nostres clients.

• Auditoria Legal d’Empreses i Unitats Productives de Negocis

• Planificació fiscal i gestió de Patrimonis.

• Especialistes en Tributació Internacional i de No Residents.

• Coordinació, preparació i presentació de tot tipus de declaracions tributàries (IVA, IRPF, Impost de Societats, Declaracions Informatives).

• Reclamacions davant l’Administració Tributària i Judicial.

• Reestructuracions i insolvències

DRET CIVIL – Dret de Família
• Separacions i divorcis de comú acord i contenciós.

• Reclamacions de filiació.

• Disminució de la capacitat. Tutela i curatela.

• Capitulacions matrimonials

• Adopció de mesures provisionals.

• Modificació de mesures adoptades en sentència de separació o divorci

• Règim econòmic matrimonial (modificació o dissolució).

• Parelles de fet; constitució i ruptura.

• Guàrdia i custòdia de fills.

• Pensió d’aliments

• Pensió compensatòria

DRET CIVIL – Dret bancari
• Reclamació per clàusules abusives.
DRET CIVIL – Herències i successions
• Assessorament i Planificació dels aspectes jurídico-fiscals de la successió i en la confecció de testaments i disposicions testamentàries.

• Planificació del canvi generacional en la titularitat de l’empresa.

• Establiment de protocols familiars.

• Impugnació de testaments notarials i acciones hereditàries de tota índole.

• Determinació i integració del caudal hereditari, impugnació de disposicions testamentàries i partició d’herència.

• Assistència en tots els tràmits per a l’acceptació notarial de l’herència, transmissió i inscripció d’immobles i liquidació d’impostos de Successions.

• Reclamació de llegítimes.

• Problemes derivats de la successió hereditària

• Successions “ab intestato”

DRET CIVIL
• Responsabilitat Civil. Indemnitzacions

• Reclamacions de Deutes.

• Dret Immobiliari i de la Construcció

• Negligències Mèdiques.

• Arrendaments Urbans (contractes, desnonaments…)

• Propietat Horitzontal (reclamació propietaris morosos, etc.)

DRET MERCANTIL I SOCIETARI
• Dret societari: assessorament en la constitució i dissolució de societats. Acords socials tals com augments i reduccions de capital, modificacions estructurals, etc. Secretaria de Societats i Consells d’Administració.

• Impugnació d’acords socials i decisions del Consell d’Administració.

• Conflictes entre accionistes o socis.

• Accions per al compliment de pactes para-socials.

• Accions de responsabilitat contra administradors.

• Concurs de Creditors

DRET PENAL
• Assistència al detingut i direcció lletrada en tota classe de procediments penals.

• Violència Domèstica i de Gènere.

• Furts i robatoris.

• Okupacions.

• Delictes contra la seguretat vial

• Delictes de defraudació (estafa i apropiació indeguda)

• Delictes de falsificació documental.

• Delictes d’alçament de béns.

DRET ADMINISTRATIU
• Contenciós Administratiu

• Dret Autonòmic i Local

• Contractació Pública

• Procediment Administratiu

• General Expedients

• Administratius Sancionadors

• Assessoria d’Entitats Locals, Administracions públiques i Organismes Autònoms

• Responsabilitat Patrimonial de les Administracions Públiques

DRET URBANÍSTIC
• Planejament

• Gestió de sòl

• Convenis Urbanístics

• Sistema de Compensació

• Expropiacions

• Sistema de Cooperació

• Cooperatives i comunitats de propietaris

• Llicències urbanístiques

• Expedients de disciplina urbanística

• Recursos Administratius

• Contenciós Administratiu