abogados sabadell

Dret urbanístic

  • Planejament urbanístic.
  • Gestió del sòl.
  • Convenis Urbanístics.
  • Sistema d'Actuació (Compensació, Cooperació, Expropiació)
  • Expropiacions per raó d'urgència.
  • Llicències urbanístiques.
  • Expedients de disciplina urbanística.
  • Recursos i Reclamacions davant l'Administració Pública i davant els Tribunals contenciosos administratius

Sobre el Dret urbanístic

Reconeguda experiència pràctica en l'àmbit urbanístic

La gestió urbanística requereix d'una especialització en la matèria que comporta l'aplicació de tot un seguit de normes reguladores tant a nivell local, autonòmic i estatal, i comprèn des de l'expropiació de finques fins a la reordenació de polígons d' actuació, concretant el sòl privat i el sòl públic, i passant per la tramitació administrativa de tots els expedients que l' àmbit de la construcció, rehabilitació i reforma d'edificis comporta.

Aquest despatx porta més de 50 anys sent dels pocs especialitzats a Sabadell en aquesta matèria, havent estat els gestors i desenvolupadors de multitud d'unitats d'actuació, plans de millora urbana, projectes de reparcel·lació (executats en les seves diverses modalitats) i projectes d'expropiació, la qual cosa comporta una reconeguda experiència pràctica en aquest camp de la qual podem fer gala.

Necessites els nostres serveis?

crossmenu