abogados sabadell

Dret Immobiliari

  • Assessorament immobiliari i fiscal en la inversió immobiliària.
  • Tràmits immobiliaris davant el Registre de la Propietat.
  • Assessorament, negociació i tramitació de transmissions i adquisicions de béns immobles: confecció d'escriptures, assistència en tràmits notarials, inscripció registral i liquidació d'Impostos derivats de la transmissió i/o adquisició..
  • Declaració d'obra nova.
  • Constitució i problemàtiques derivades de la Propietat Horitzontal i Comunitat de Propietaris: divisió o extinció del Règim de Propietat Horitzontal.
  • Arrendaments Urbans: confecció de contractes de lloguer, extinció del contracte, reclamació de quantitats, procediments de desnonament, etc.
  • Assessorament tècnic en procediments de reclamació de vicis de la construcció i defectes constructius.
  • Tot tipus de procediments judicials o notarials que girin al voltant de la propietat privada.

Sobre el Dret Immobiliari

Serveis integrals en el sector immobiliari

El dret immobiliari és una de les matèries amb més arrelament al nostre despatx i som tributaris de contrastada experiència, tant en l'assessorament en la inversió immobiliària, com en la solució de conflictes que poden sorgir com a conseqüència de la transmissió, siguin els clients transmitents o adquirents.

Oferim els nostres serveis integrals en el sector immobiliari, fins i tot participem en el procés de recerca de possibles interessats en la transmissió d'habitatges, locals o altres béns immobles de diferent naturalesa.

També oferim altres serveis com poden ser declaracions d'obra nova, divisió o extinció del règim de propietat horitzontal, així com qualsevol tipus de procediments judicials o notarials que girin al voltant de la propietat privada, ja siguin reclamacions per vicis de la construcció, accions possessòries, matèria arrendatícia (desnonaments) i propietat horitzontal, urbanisme, etc.

Necessites els nostres serveis?

crossmenu