abogados sabadell

Dret Societari

 • Assessorament en la constitució i dissolució de societats.
 • Fusió, absorció i escissió de societats.
 • Redacció, reforma i actualització dels estatuts socials.
 • Formalització d'acords societaris (augments i reduccions de capital, modificacions estructurals, entre d'altres)
 • Assessorament en operacions societàries.
 • Impugnació d' acords socials i decisions del Consell d'Administració.
 • Gestió d'impagaments.
 • Resolució de conflictes entre accionistes.
 • Accions per al compliment de pactes para-socials.
 • Accions de responsabilitat contra administradors.
 • Defensa davant l'Administració Pública i els Tribunals.

Sobre el Dret Societari

Servei integral

L'esdevenir diari de les societats mercantils requereix d' un assessorament jurídic, fiscal i comptable continu davant l' allau de canvis legislatius i reguladors de tota classe que l'afecten contínuament.

En l'actualitat, tant en virtut del dret comunitari com del dret estatal, el tenir un despatx de referència que assessori constantment una societat mercantil és un requisit ineludible per actuar conforme a Dret i evitar problemes legals que esdevenen en conseqüències perjudicials per a la societat.

Oferim un servei integral en aquesta matèria, comprenent des de l'assessorament en la constitució i dissolució de societats, com en la realització de tot tipus d'operacions societàries (transmissió d'accions, contractació societària, negociació empresarial, entre d'altres) i formalització d'acords societaris. Amb tot, atenent les constants controvèrsies que sorgeixen en l'àmbit d'una empresa, en especial en aquelles de grans dimensions, resulta imprescindible la figura d' un advocat expert en societats per tal de gestionar i lidiar amb els conflictes que sorgeixen entre tots els membres que conformen la societat durant la seva vigència.

Necessites els nostres serveis?

crossmenu