abogados sabadell

Dret Successori

 • Assessorament i planificació dels aspectes jurídic-fiscals de la successió i en la confecció de testaments i disposicions testamentàries.
 • Planificació del canvi generacional en la titularitat de l'empresa.
 • Establiment de protocols familiars.
 • Impugnació de testaments notarials i accions hereditàries de tota índole.
 • Determinació i integració del cabal hereditari, impugnació de disposicions testamentàries i partició d'herència.
 • Assistència en tots els tràmits per a l'acceptació notarial de l'herència, transmissió i inscripció registral d'immobles.
 • Interrogatio in iure.
 • Liquidació d'Impostos derivats de la successió.
 • Reclamació de llegítimes.
 • Expedient de Jurisdicció Voluntària de Consignació de Legítima.
 • Problemes derivats de la successió hereditària.
 • Successió ab intestato.

Sobre el Dret Successori

Herències i successions

La successió hereditària comporta operacions jurídiques que, en ocasions, pot generar complexitat, però freqüentment té implicacions en el dret immobiliari, bancari, societari, bancari, fiscal i altres àmbits jurídics, que mereixen un estudi detallat, cas per cas.

Assessorem i coordinem l'atorgament de testaments, codicils i memòries testamentàries, entre altres documents de transcendència successòria; assessorem en el procés de recopilació de la documentació necessària per a la formalització d'una escriptura d' acceptació d' herència o relació privada de béns, aconsellant la manera més convenient de fer-ho amb pragmatisme i sobretot amb un total coneixement de les repercussions fiscals que pot comportar; realitzem les liquidacions tributàries i tramitem la inscripció dels béns en els registres corresponents.

A més a més, podem dirigir procediments notarials i judicials en matèria successòria, com poden ser a títol d' exemple, Interrogatio in Iure, procediments de Jurisdicció Voluntària de Consignació de Legítima, Impugnació de disposicions testamentàries, reclamació de llegítima, entre altres molts.

Necessites els nostres serveis?

crossmenu