abogados sabadell

Apunts bàsics sobre la Llei pel Dret a l'Habitatge (II)


Last modification:

Imatge de atlascompany en Freepik.

APUNTS BÀSICS SOBRE LA LLEI PEL DRET A L'HABITATGE (II)

La Llei 12/2023, de 24 de maig pel Dret a l'Habitatge també ordena l'actuació  de l'Administració per subvencionar amb fons públics els plans estatals d'habitatge que ofereixin alternatives habitacionals per a persones en risc de desnonament mitjançant una intervenció diversa, ja sigui amb la bonificació dels lloguers socials, el reallotjament de persones en situació de vulnerabilitat, etc.

On pensem que la Llei ha estat molt pobra és en l'establiment de beneficis fiscals  als propietaris per fer front a les limitacions establertes en aquesta llei, així com derivades de situacions irregulars i pernicioses que poden afectar el seu dret a la propietat privada o, en un altre ordre de coses, per incentivar els propietaris a oferir els seus habitatges al mercat de lloguer.

La Disposició final segona, que regula els beneficis fiscals a propietaris, entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2024 i només afectarà a contractes signats a partir del 26 de maig de 2023

Aquesta disposició indica que els propietaris no considerats "grans tenidors" que tinguin un habitatge en una zona declarada tensionada se'ls aplicarà una bonificació del rendiment del capital immobiliari en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques quan arrendin el seu habitatge en zones declarades tensionades, consistents en:

  1. Bonificació del 50% a tots aquells propietaris que lloguin el seu habitatge. Aquesta mesura en si mateixa no és cap avantatge respecte de la regulació actual, sinó tot el contrari, ja que fins ara aquesta bonificació era del 60 %.
  2. Bonificació del 60% quan l'habitatge hagués estat objecte d'una actuació de rehabilitació dins dels dos anys anteriors a la celebració del contracte, havent de tractar-se d' una obra o actuació important i a més ben justificada.
  3. Bonificació del 70% quan es lloga per primera vegada l'habitatge a joves d'entre 18 i 35 anys, sempre que l'habitatge estigui en zona de mercat residencial tensionat, o si es destina l'habitatge al lloguer social amb una renda mensual inferior a l'establerta en el programa d'ajuts al lloguer del Pla estatal d'habitatge,  o a l'allotjament de persones en situació de vulnerabilitat econòmica. 
  4. I finalment una bonificació del 90% si la renda inicial s'hagués rebaixat en més d'un 5% en relació amb l'última renda de l'anterior contracte d'arrendament del mateix habitatge, una vegada aplicada, si s'escau, la clàusula d'actualització anual del contracte anterior, sempre que l'habitatge estigui situat en zona de mercat tensionat.

La Disposició Final Tercera imposa un recàrrec en l'IBI als immobles d'ús residencial desocupats de fins al 150%. El recàrrec mínim serà del 50 % quan l'habitatge estigui desocupat, sigui o no el propietari un gran tenidor; del 100 % quan siguin tres habitatges desocupats per un termini superior a 3 anys; i de fins al 150 % quan el propietari tingui dos o més habitatges desocupats al mateix municipi. La declaració de situació de desocupació no és automàtica, sinó que està subjecta a les garanties que ofereix un procediment administratiu amb audiència del contribuent.

Hi ha causes que poden justificar la desocupació, com poden ser els trasllats temporals per treball, obres o litigis sobra la finca, segones residències (amb determinades limitacions), causes de salut ... 

Com hem indicat a l'inici d'aquest escrit,  hagués estat desitjant una aposta més decidida en l'establiment de mesures que ofereixin una compensació real als propietaris que puguin veure afectada la seva propietat o perquè aquests es vegin motivats a contribuir a dotar d'habitatges al mercat per a qui els pugui necessitar.

crossmenu