abogados sabadell

El Tribunal Constitucional ha resolt que si no hi ha augment del valor de l’immoble, l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) esdevé inconstitucional.


Last modification:

El Tribunal Constitucional ha resolt que si no hi ha augment del valor de l’immoble, l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) esdevé inconstitucional.

La Sentència del Tribunal Constitucional de data 16 de febrer del 2017 va obrir una escletxa per tal de recórrer les liquidacions de Plusvàlua que gravaven transmissions de finques que no havien generat cap guany o inclús pèrdues. A partir d’aquí, varis Tribunals de rang inferior han resolt en aquest sentit, anul·lant liquidacions d’aquest impost que grava “l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana” quan queda provat que aquest increment no s’ha donat.

Si creu que pot haver estat perjudicat per aquest Impost, posi’s en contacte amb el nostre despatx per a més informació sobre aquest tema.

crossmenu