abogados sabadell

Actualització de les pensions d'aliments

actualizacion pension alimentos

Les circumstàncies convulses que estem vivint, que comprometen seriosament la inflació del nostre país, demostren que cada dia el poder adquisitiu dels ciutadans disminueix de forma notable, atès que els salaris no augmenten en la mateixa proporció en què ho fan els preus.

En la nostra condició d'advocats a Sabadell, ens trobem molt sovint amb clients que es queixen DE que les prestacions en el seu dia establertes a favor dels fills comuns a càrrec del progenitor no custodi han romàs inalterades durant anys i que, aquella quantitat acordada en el moment de produir-se la crisi familiar, ja no assoleix de la mateixa manera el sosteniment d'aquests fills, però ignoren o no recorden que les mesures establertes en el procediment de família corresponent (en separació, divorci, guarda, etc.), ja fos contenciós o per la via de mutu acord, establien mecanismes tendents a l'actualització d'aquelles prestacions.

Codi civil en l'actualització de pensions alimentàries

Perquè la prestació pugui seguir complint la seva funció, l'article 237-9 del Codi Civil de Catalunya estableix que "Les parts, de mutu acord, o l'autoritat judicial poden establir les bases de l'actualització anual de la quantia dels aliments d'acord amb les variacions de l'Índex de Preus al Consum o d'un índex similar, sense perjudici que s'estableixin altres bases complementàries d'actualització".

Com indica el precepte abans transcrit, les bases d'actualització existents són diverses i les parts poden establir la referència que considerin en atenció a les circumstàncies específiques de cada cas, si bé, el genèric i més estès és l'Índex de Preus de Consum (IPC), que és un índex oficial que publica l'Institut Nacional d'Estadística.

Existint, per tant, aquestes eines, aquestes han de ser aplicades degudament.

IPC en la pensió d'aliments

En els supòsits d'IPC negatiu al moment de la revisió, caldrà estar al recollit en la sentència o Conveni Regulador. En aquells casos en què s'estableix que la pensió “s'actualitzarà”, si atenguéssim a un sentit literal, la pensió s'hauria d'actualitzar tant a l’alça com a la baixa, si bé, a la pràctica sol acordar-se que les pensions s'actualitzin únicament segons la variació a l'alça que experimenti l'IPC, cosa que resulta més just si tenim en compte les necessitats dels fills.

S'aplica el termini de prescripció de tres anys per a la reclamació d'actualitzacions de pensions alimentàries.

Des de Quintana Advocats Associats, el podem assessorar i ajudar a actualitzar les prestacions alimentàries i reclamar aquelles sumes pendents de percebre per no haver realitzat aquesta actualització els tres últims anys.

crossmenu