abogados sabadell

La inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal - Marta Serra Montlló


Last modification:

El passat dia 11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictat una Resolució en la que declara decisivament la nul·litat de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a plusvàlua municipal, sempre que no hi hagi increment de valor (el que evidentment s'haurà d'acreditar). Anteriorment, tal com també vam anunciar a la nostra web, el mateix Tribunal va dictar una sentència similar però al tractar-se específicament d’una norma foral del País Basc, la resta d’Ajuntaments van excusar-se afirmant que aquesta Resolució no els afectava, llevat d’algunes excepcions.

És important destacar que el TC no anul·la l’impost sinó la seva aplicació automàtica en casos en que no hi hagi hagut revaloració, doncs precisament aquest tribut es fonamenta tal com la seva mateixa denominació indica en “l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana”, tot i que a la pràctica es girava la liquidació automàticament sense tenir en compte si el subjecte passiu i obligat al seu pagament, havia obtingut guanys o patit pèrdues amb la transmissió de la finca.

El Tribunal Constitucional considera que la Plusvàlua municipal vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica, doncs fins ara no es vinculava la seva tributació amb l’existència d’un increment real del valor del bé, “sinó amb la mera titularitat del terreny durant un període de temps”, és a dir que encara que la transmissió d’una finca (mitjançant una compravenda, per exemple) no hagués produït un increment de valor del bé, o inclús hagués produït pèrdues al seu titular, aquesta transmissió fins ara implicava el pagament de l’impost automàtica i obligatòriament; i segons el Tribunal, això impedeix al ciutadà complir amb la seva obligació de contribuir “d’acord amb la seva capacitat econòmica (article 31.1 Constitució Espanyola).

En base a aquests arguments, el TC declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la Llei reguladora (Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals), però “només en la mesura en que no han previst excloure del tribut les situacions inexpressives de capacitat econòmica per inexistència d’increments de valor”.

Amb aquesta resolució de l’Alt Tribunal, doncs, no només és contraproduent haver de pagar impostos per una operació que t’ha aportat pèrdues, sinó que també és inconstitucional, pel que totes les persones que han patit aquesta situació poden reclamar que es declari nul dit impost i per tant que se’ls retornin els diners que han pagat injustament i deixar de cobrar en el futur quan hi ha hagut pèrdues en el transmissió.

Tot i així, no els aconsellem deixar de pagar les liquidacions que es meritin a partir d’ara, ja que pot comportar interessos i recàrrecs, sinó procurar que ho estudiï un professional per tal de saber les possibilitats d’èxit de presentar un Recurs contra la liquidació de la plusvàlua en qüestió, ja que s’ha de mirar cas per cas.

En definitiva, si vostè és un dels afectats per l’aplicació automàtica d’aquest impost, pot venir al nostre despatx per tal de que l’assessorem el millor possible, essent indispensable que ens faciliti la següent documentació per estudiar el seu cas en concret i així poder valorar les probabilitats d’èxit:

  1. Liquidació pagada a l’Ajuntament en concepte de Plusvàlua per la transmissió, que es pretén reclamar.
  2. Còpia de l’escriptura d’adquisició.
  3. Còpia de l’escriptura de transmissió (Manifestació d’herència, escriptura de compravenda, o bé Decret judicial d’adjudicació, en el cas d’execucions hipotecàries).
  4. Rebut d’IBI de la data de la transmissió, de la finca en qüestió.
  5. Número de compte corrent a facilitar a l’Ajuntament per si realitza la devolució de forma voluntària.

Posi’s en contacte amb nosaltres i estudiarem la viabilitat de la reclamació. El bon advocat mai pot assegurar un resultat favorable, ja que aquest depèn exclusivament del Jutge o Tribunal que dicti Sentència, però sí que podem preveure les possibilitats d’èxit en funció dels fets objectius i els mitjans de prova dels que disposem.

Si vol reclamar, ara és el moment.

 

Marta Serra Montlló.- Advocada.

 

crossmenu