abogados sabadell

¿Merita la legítima interessos?

Devenga la legítima intereses

L'article 451-14.1 CCCat reconeix de forma expressa la facultat del causant de disposar degudament sobre els interessos meritats per la llegítima, concedint-li així la potestat de fixar que aquesta obligació no meriti interès o bé establir específicament el seu import o tipus d'interès a meritar.

No obstant això, l'article 451-14.2 CCCat precisa que, en absència de previsió específica del causant, la llegítima merita l'interès legal dels diners des de la mort del causant, tot i que el pagament s'efectuï amb béns de l'herència i aquests no siguin fructífers.

Meritarà en tot cas interessos

Per tant, la llegítima, llevat de disposició en contra del causant i en taxats supòsits que seguidament s'exposaran, meritarà en tot cas interessos atenent a la seva consideració de deute pecuniari, ja que, amb independència de la forma en què se satisfaci, tal obligació no desapareix, encara que les coses integrades en el cabal relicte siguin improductives (STSJ de Catalunya 32/2012, de 17 de maig, FJ1).

L'essència d' aquesta regulació rau en la pròpia naturalesa obligacional de la llegítima i la comesa crucial que en el nostre sistema posseeixen els interessos. En aquest sentit, tal com assenyalen Gete-Alonso, Llobet, Solé i Ysàs, "la funció dels interessos és compensar el retard en el pagament de la llegítima, és a dir, el gaudi dels béns o dels diners que reté l'hereu davant el dret del legitimari a obtenir aquests béns des de la mort del causant".

Detracció per part del legitimari

Així, la detracció per part del legitimari dels interessos meritats per la llegítima des del moment de la mort del causant guarda relació amb la suposada retroactivitat de l'obligació per part de l'hereu de satisfer la llegítima com a deutor des de l'obertura de la successió, condició que adquireix en ocasió de l'acceptació de l'herència.

Per tot això i a l'empara del que preveu l'article 451-14.2 CCCat, en defecte de disposició del causant, només cal excusar de l'obligació de satisfer els interessos de la porció legitimària a l'hereu o, si escau, a l'usufructuari universal de l' herència, que convisqués, en el seu habitatge i a les seves expenses, amb el legitimari.

Tenint en compte la nostra llarga experiència en el sector, des de Quintana Advocats Associats, li oferim un assessorament integral en tota mena de qüestions successòries, incloses les reclamacions de llegítima.

crossmenu