abogados sabadell

Mesures voluntàries de suport a persones amb discapacitat

Imatge de Freepik.

MESURES VOLUNTÀRIES DE SUPORT A PERSONES AMB DISCAPACITAT

L' article 222-2 del Codi Civil Català estableix que no és necessari constituir tutela per a les persones majors d'edat que, per causa d'una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden valer per si mateixes, si a aquests efectes han nomenat un apoderat en escriptura, concedint una prevalença a la voluntat personal, que impedeix, en principi, la iniciació d'un procés judicial per dotar d'assistència a la persona necessitada.

Dins de l'autonomia de la voluntat que regeix el nostre Ordenament Jurídic, les persones poden decidir lliurement sobre la seva persona i la Llei permet que aquelles persones majors d'edat que pateixen alguna limitació o discapacitat que li impedeix desenvolupar la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat, poden, si així és el seu desig, nomenar una o diverses persones perquè l'assisteixin en les seves eventuals necessitats de suport atorgant poders amb l'amplitud que estimin oportuna.

És imprescindible que aquesta manifestació de la seva voluntat quedi recollida en una escriptura pública que ha d'autoritzar un notari i en ella nomenar una o diverses persones perquè exerceixin l'assistència necessària (si s'escau, també substituts), així com establir disposicions sobre el funcionament i contingut del règim de suport, fins i tot de cures personals. També es poden determinar mesures de control per garantir els seus drets, el respecte de la seva voluntat i preferències, per tal d'evitar abusos, conflictes d'interessos i altres problemes que per desgràcia sorgeixen en algunes ocasions.

Igual que passa amb altres instruments públics d'expressió de voluntat, aquest atorgament és revocable per altres posteriors que no siguin compatibles i han de tenir la corresponent publicitat a través de la seva inscripció en el Registre Civil i en el Registre de Nomenament no testamentari de suport a la capacitat jurídica. Òbviament, en tractar-se d'un nomenament voluntari, l'abast de l' assistència serà el que lliurement decideixi la persona assistida que podrà modificar-la quan així sigui necessari. Una altra cosa diferent és quan l' assistència s' estableix a través de l' Autoritat Judicial, en què és la resolució dictada pel Jutge el que determinarà l' abast de l' esmentada assistència.

A més, en aquest atorgament es pot incloure una clàusula en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat i, en produir-se aquesta, l'apoderat-assistent podrà continuar assistint a la persona amb discapacitat, sempre en ús de les facultats en el seu dia concedides.

És important assenyalar que, només en defecte o per insuficiència d'aquestes mesures de naturalesa voluntària, i a falta de guarda de fet que suposi suport suficient, l'autoritat judicial podrà adoptar altres supletòries o complementàries. Qualsevol persona legitimada per instar el procediment de provisió de suports i el curador, si n'hi hagués, podran demanar judicialment l'extinció dels poders preventius, si en l'apoderat concorre alguna de les causes previstes per a la remoció del curador, llevat que el poderdant hagués previst una altra cosa.

crossmenu