abogados sabadell

Reclamació per la cancel·lació d'un viatge combinat a causa de circumstàncies inevitables i extraordinàries

viaje combinado cancelado

Des de Quintana Advocats Associats, en la nostra condició d'Advocats a Sabadell amb una llarga experiència en el sector, oferim els nostres serveis en la reclamació dels desemborsaments efectuats amb motiu de la formalització d'un contracte de viatge combinat cancel·lat com a conseqüència de l'aparició de circumstàncies inevitables i extraordinàries que dificultessin la seva realització.

La Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, en virtut del dret comunitari, atorga la condició de persona consumidora vulnerable als viatgers, atenent que es tracta de persones físiques que, de forma individual o col·lectiva, per les seves característiques i circumstàncies personals i econòmiques, es troben territorialment i sectorialment en una especial situació de subordinació, indefensió o desprotecció que els impedeix l'exercici dels seus drets com a persones consumidores en condicions d'igualtat (art 3 LGDCU).

Protecció dels viatgers amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris

D'aquesta manera, la Llei ofereix una especial regulació de protecció a aquells viatgers que han formalitzat un contracte de viatge combinat amb un organitzador, aquell empresari que combina i ven o oferta viatges combinats directament o a través d'altres intermediaris, o bé amb un minorista, és a dir, aquell empresari diferent de l' organitzador que ven o oferta viatges combinats proporcionats per aquest últim.

L'article 151.1.b) LGDCU conté una definició i caracterització exhaustiva del concepte de viatge combinat, precisant així quins contractes, dels que inclouen la combinació de, almenys, dos tipus de serveis de viatge a efectes del mateix viatge o vacació (transport, allotjament, lloguer de turisme o altres serveis turístics), els resulta d'aplicació el règim jurídic previst en aquest text legal.

Reclamar un viatge combinat cancel·lat a causa de circumstàncies inevitables

Doncs bé, molts viatgers s'han trobat alguna vegada amb què, després d'haver contractat un viatge combinat, en el moment de la seva celebració, el país de destí s'ha vist assolat per algun supòsit de força major que implica un greu risc per a la seva seguretat o vida, com podria ser un huracà, un tifó, l'erupció d'un volcà, un terratrèmol, una epidèmia, l'inici d'un conflicte armat, el risc o perpetració d'atemptats terroristes, l'esclat de greus disturbis socials o altres successos similars. Tots aquests esdeveniments tenen un denominador comú: engloben circumstàncies inevitables i extraordinàries que obstaculitzen el normal desenvolupament del viatge en qüestió, és a dir, situacions fora de control dels usuaris i les conseqüències de les quals no es poden evitar fins i tot adoptant totes les mesures raonables.

Llavors, en aquests supòsits, quines alternatives posseeix el viatger que, davant la incertesa sobre les conseqüències personals i econòmiques que li podria comportar viatjar al lloc de destí, decideix desistir del contracte i no dur a terme el viatge encarregat?

Com actuar una vegada s'ha cancel·lat per circumstàncies extraordinàries

El viatger pot, en qualsevol moment anterior a l’inici del viatge, resoldre el contracte de viatge combinat. No obstant això, l'organitzador o, si s' escau, el minorista, li poden exigir el desemborsament d'un import adequat i justificable en concepte de penalització.

Situacions en les quals es proporciona reemborsament

Ara bé, quan concorrin circumstàncies inevitables i extraordinàries en el lloc de destinació o en les immediacions que afectin de forma significativa l'execució del viatge combinat o el transport de passatgers al lloc de destí, com les que s'acaben d'indicar prèviament, l'article 160 LGDCU preveu que el viatger tindrà dret a resoldre el contracte abans de l'inici del mateix sense pagar cap penalització, havent de l'organitzador o, si s'escau, el minorista, els qui ostenten una responsabilitat solidària davant el viatger, proporcionar el reemborsament complet de qualsevol pagament realitzat (sense compensació addicional).

Aquesta devolució s'hauria de realitzar sense demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini no superior a 14 dies naturals després de la resolució del contracte de viatge combinat. No obstant, en cas de resultar infructuosos tots els intents per resoldre amistosament el conflicte, el viatger es veurà impel·lit a acudir a l'auxili judicial.

crossmenu